ny-losning-1.png

Hva skal vi fortsette med?

Vi fortsetter med de beholderne vi har i dag - en beholder for restavfall og en til papp/papir/drikkekartong. Restavfall skal fortsatt tømmes hver 14. dag, og papirbeholder en gang i måneden. Glass- og metallemballasje skal fortsatt bringes til returpunkt. Det samme skal klær, tekstil og sko.

 

Hva er nytt? 

Matavfallet skal sorteres ut i grønn pose. Posen legges i restavfallsbeholderen, husk dobbel knute på posen. Alle vil få tilbud om en egen kurv til matavfall. Kurven kan for eksempel oppbevares under kjøkkenbenken.

Plastemballasjen skal kastes sammen med restavfallet, og ikke i egen pose. Bakgrunnen for dette er at restavfallet skal sorteres ved et moderne sentralsorteringsanlegg på Skedsmo. Gjennom sentralsortering får vi ut 35-50% mer plastemballasje til materialgjenvinning enn ved kildesortering.

mat, rest og plast.png

Når starter det?

Fra 1. september begynner utleveringen av en «startpakke». Utleveringen vil foregå igjennom hele september måned. Startpakken vil bli levert på lokket til din restavfallsbeholder. Dette gjelder ikke for borettslag og sameier med felles avfallsløsning for restavfall. Her vil startpakken blir levert på døren. 

Startpakken vil inneholde 1 stk matavfallskurv, 2 ruller med grønne poser og informasjon om den nye løsningen. Når du mottar denne startpakken skal du begynne med kildesortering av matavfall og samtidig legge plasten tilbake i restavfallet. Frem til du mottar startpakken fungerer renovasjonsløsningen som før. 

Grønne poser

Det er viktig at det kun benyttes grønne matavfallsposer fra Follo Ren. Sorteringsanlegget som mottar avfallet «leser» av fargen på posene og skiller matavfallsposene ut i fra restavfallsposene. Bruker man andre poser til matavfall vil maskinene sortere matavfallet som restavfall da de har feil farge.

Trenger du flere matavfallsposer knyter du enkelt en matavfallspose (eller hvilken som helst pose) på lokket til din beholder. Renovatørene ser dette som et signal om at du trenger en ny rull med matavfallsposer. Dette gjelder ikke for borettslag og sameier med felles avfallsløsning. Styret kan ta kontakt med Follo Ren for å motta en posedispenser som kan plasseres for eksempel i avfallsrom eller oppgang.

 

Sammen for et grønnere Follo

Follo Ren har inngått avtale med ROAF (Romerike Avfallsforedling) om sentralsortering av innholdet i restavfallsbeholderen. ROAF eier sentralsorteringsanlegget på Skedsmo, som har vært i drift siden 2014. Ved anlegget sorteres først de grønne posene med matavfall ut, og går videre til produksjon av biogass og gjødsel. Deretter åpnes posene med restavfall, og plasten sorteres ut i fem forskjellige typer. Plasten selges som råvare til industrien. Det som er igjen av restavfallet sendes til forbrenning med energigjenvinning (fjernvarme og strøm).

 

Valg av ROAF-løsning vil gi den beste miljø- og klimaeffekten.

Det kildesorterte matavfallet videreforedles til biogass (drivstoff) og gjødsel/jordprodukter. Biogassen erstatter bensin og diesel, noe som gir reduksjon i CO2-utslippet. Gjødsel/jordprodukter erstatter kunstgjødsel, noe som bringer næringsstoffene tilbake i jorden.

Den økte mengden plastemballasje vi får ut ved sentralsortering gir en større reduksjon i CO2 utslipp forbundet med plastproduksjon fra jomfruelig olje. Utsorteringen av matavfall og plastemballasje får også en positiv klimakonsekvens fordi mindre avfall forbrennes.

Se video fra sentralsorteringsanlegget til ROAF: